โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 60 ปฏิทินงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนค้อวิทยาคม
16 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 กีฬาภายในลูกค้อเกมส์ ครั้งที่ 22
ชุดกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กีฬาสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์
ชุดพละศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์
08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ชุดนักเรียน งานวัดผล