โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 60 ปฏิทินงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนค้อวิทยาคม
16 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 กีฬาภายในลูกค้อเกมส์ ครั้งที่ 22
ชุดกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา