โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานวิชาการ
-งานบริการจัดการเรียนการอน 
     -งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
     -งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     -งานพัฒนาบุคลากร 
     -งานกลุ่มสาระ 
     -งานทะเบียนวัดผล 
     -งานแนะแนว 
     -งานห้องสมุด 
     -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน ในกลุ่มงานจัดหาวิธีการพัฒนางานวิชาการเสนอแนะแนวทางการ  พัฒนางานบริหารงานวิชาการแก่สถานศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย