โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มบริหารงประมาณ
กลุ่มบริหารงประมาณ
 -งานสารบรรณ 
     -งานการเงิน 
     -งานพัสดุ 
     -งานกิจกรรมสหกรณ์
ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในกลุ่มงาน จัดหาวิธีการพัฒนางานบุคคล เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริหารงานบุคคล
แก่สถานศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ 
และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในกลุ่มงานจัดหาวิธีการพัฒนางานงบประมาณเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริหารงานงบประมาณแก่สถานศึกษา ให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย