โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
     -งานส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย 
     -งานส่งเสริมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาน 
     -งานติดตามดูแลความประพฤตินักเรียน 
     -งานส่งเสริมระเบียบวินัยและจริยธรรมครู 
     -งานกิจกรรมพิเศษ