คณะผู้บริหาร

นางสาวภทรมาศ ภะวะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา