คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร ศรไชย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 095-1684212