คณะผู้บริหาร

ดร.วิชาญ เกษเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา