ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนค้อวิทยาคม รับการประเมิน
นที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนค้อวิทยาคม รับการประเมิน นิเทศติดตาม การเฝ้าระวังและ แก้ปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนอันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการธงชัย คำชนะ และผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เข้านิเทศและให้คำแนะนำ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,12:25   อ่าน 502 ครั้ง