กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มงานวิชาการ
-งานบริการจัดการเรียนการอน 
     -งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
     -งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     -งานพัฒนาบุคลากร 
     -งานกลุ่มสาระ 
     -งานทะเบียนวัดผล 
     -งานแนะแนว 
     -งานห้องสมุด 
     -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน ในกลุ่มงานจัดหาวิธีการพัฒนางานวิชาการเสนอแนะแนวทางการ  พัฒนางานบริหารงานวิชาการแก่สถานศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย