มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สถานศึกษาดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดการพัฒนาคน และสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมกันคิด  ปรับปรุงพัฒนา  ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหาร จัดการศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา 
3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖1 มีการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการโดยจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความรู้ ความสามารถและความถนัด
พร้อมทั้งเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่ายการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรปีละ ๑ ครั้ง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
จัดทำรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน พัฒนาห้องเรียนให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน คณะครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ให้ครูได้จัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ และเว็บไซต์ทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาได้จัดทำแผนและโครงการเพื่อจัดงบประมาณ ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำพื้นที่เขตความรับผิดชอบให้กับนักเรียน ได้ช่วยกันรักษาความสะอาด จัดทำแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตรับผิดชอบในแต่ละห้องเรียน โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลทุกวัน ทำให้สภาพแวดล้อม   มีความน่าอยู่ เหมาะสมและปลอดภัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักษ์สิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สะอาดร่มรื่น การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่ “น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย” เป็นแหล่งเรียนรู้และกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น การใช้สื่อ DLIT, Kahoot, Google Application ฯลฯ ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้ง TV LCD ในทุกห้องเรียน ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณสถานศึกษา เพื่อให้ครู นักเรียน สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆได้มากขึ้น และนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลโดยการจัดทำการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้