กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพจน์ หงษ์สิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิตธนา รูปคม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
ครูผู้ช่วย