กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพจน์ หงษ์สิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ