กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร ศรไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง อนุญาหงษ์
พนักงานราชการ