โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร ศรไชย
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง อนุญาหงษ์