กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร ศรไชย
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง อนุญาหงษ์