โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กันตภณ โปวังสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรทัย วรกิตติกุล
ครู คศ.2

นายไพบูลย์ ศิริเวช
ครู คศ.2

นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์