กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

กันตภณ โปวังสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์
พนักงานราชการ