กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กันตภณ โปวังสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์
พนักงานราชการ