กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กันตภณ โปวังสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์
พนักงานราชการ