โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐชนันท์ โพชะราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสรรชัย เฉนียนสายชล
ครู คศ.1

นายพิริยะ เปาวะนา
ครู คศ.1