กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสรรชัย เฉนียนสายชล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัชริน สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอรุณ มันอาษา
ครูผู้ช่วย