กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐชนันท์ โพชะราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสรรชัย เฉนียนสายชล
ครู คศ.1

นายพิริยะ เปาวะนา
ครู คศ.1