โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐชนันท์ โพชะราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสรรชัย เฉนียนสายชล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัชริน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2