กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอรุณ มันอาษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสรรชัย เฉนียนสายชล
ครู คศ.1

นางสาวพัชริน สุวรรณมาโจ
ครู คศ.1