โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุทธิวัฒน์ สุทธิประภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งนภา ศรไชย
ครู คศ.3

นายธนัท ภักดีสุวรรณ