กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุทธิวัฒน์ สุทธิประภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งนภา ศรไชย
ครู คศ.3

นายธิปก อภัยโส
ครูผู้ช่วย