กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุทธิวัฒน์ สุทธิประภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งนภา ศรไชย
ครู คศ.3

นายธนัท ภักดีสุวรรณ