โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุมาลี ประโคทัง
ครู คศ.3

นายประจวบ อรรคสังข์
ครู คศ.3

นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางดวงพร กำลังหาญ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เครื่อหว้า