กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุมาลี ประโคทัง
ครู คศ.3

นายไพบูลย์ ศิริเวช
ครู คศ.2

นายสุดสาคร โพติยะ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เครื่อหว้า
ครู คศ.1

นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ครู คศ.1

สินธพ วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย