กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0621459959
อีเมล์ : s_sitthichan@hotmail.com

นางสุมาลี ประโคทัง
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ เครื่อหว้า

นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายไพบูลย์ ศิริเวช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0807045211

นายสุดสาคร โพติยะ
ครู คศ.1

สินธพ วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1