กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุมาลี ประโคทัง
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ เครื่อหว้า

นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายไพบูลย์ ศิริเวช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นายสุดสาคร โพติยะ
ครู คศ.1