กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอารีวัลย์ รินทระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุมาลี ประโคทัง
ครู คศ.3

นายประจวบ อรรคสังข์
ครู คศ.3

นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1

นางดวงพร กำลังหาญ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เครื่อหว้า