กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุมาลี ประโคทัง
ครู คศ.3

นายประจวบ อรรคสังข์
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ เครื่อหว้า

นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ครูผู้ช่วย