โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอารีวัลย์ รินทระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุมาลี ประโคทัง
ครู คศ.3

นายประจวบ อรรคสังข์
ครู คศ.3

นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1

นางดวงพร กำลังหาญ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เครื่อหว้า