กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุมาลี ประโคทัง
ครู คศ.3

นายประจวบ อรรคสังข์
ครู คศ.3

นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางดวงพร กำลังหาญ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เครื่อหว้า