ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร ศรไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :