โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสกุณ แก้วพิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :