มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
รอข้อมูลผลการประเมิน
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
รอข้อมูลผลการประเมิน
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
รอข้อมูลผลการประเมิน
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
รอข้อมูลผลการประเมิน