มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
รอข้อมูลผลการประเมิน
2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
รอข้อมูลผลการประเมิน
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
รอข้อมูลผลการประเมิน
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
รอข้อมูลผลการประเมิน
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
รอข้อมูลผลการประเมิน
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
รอข้อมูลผลการประเมิน