กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายผนินทร ผิวทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0857455822
อีเมล์ : Phanintorn2530@gmail.com

นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวระชา นาโควงค์
ครูผู้ช่วย