กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายผนินทร ผิวทอง
ครู คศ.1

นางสาวรัญญษร นามตาแดง

นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวระชา นาโควงค์
ครูผู้ช่วย