กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายผนินทร ผิวทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวระชา นาโควงค์
ครูผู้ช่วย