กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวระชา นาโควงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.1