กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรนิกา มุมแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายผนินทร ผิวทอง
ครู คศ.1

นางสาวรัญญษร นามตาแดง