โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายผนินทร ผิวทอง
ครู คศ.1

นางสาวรัญญษร นามตาแดง