มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด เป็นผู้เรียนที่ดี เช่น การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา โดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แต่งกายเหมาะสมและมีมารยาทงามอย่างไทย การเดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2564 ทั้ง 2 ภาคเรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.23   ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน จากผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.42 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น มีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ มีน้ำใจต่อผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ปัญหาให้ตนเองหรือแนะนาผู้อื่นได้  ซึ่งผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.81 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม   ตลอดจนสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ยอมรับ สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรง นักเรียนมีสุขภาพดี รู้วิธีการรักษาดูแลตนเอง รับประทานอาหารถูกหลัก น้าหนักสมส่วนและทำให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ได้อย่างดี ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ และสังคมเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท  ซึ่งผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี    ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80