มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญ
1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
รอข้อมูลผลการประเมิน
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
รอข้อมูลผลการประเมิน
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
รอข้อมูลผลการประเมิน
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
รอข้อมูลผลการประเมิน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
รอข้อมูลผลการประเมิน