คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร ศรไชย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน