กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพณาไพร ทนงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระชัย ศรีงาม
ครู คศ.3

นายประเวช บุรมณ์

นางสาววาริน อนุญาหงษ์
ครู คศ.1