กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววาริน อนุญาหงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวีระชัย ศรีงาม
ครู คศ.3

นายพณาไพร ทนงค์
ครู คศ.2

นายประเวช บุรมณ์
ครู คศ.1