โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพณาไพร ทนงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระชัย ศรีงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายประเวช บุรมณ์

นางสาววาริน อนุญาหงษ์
ครู คศ.1