กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพณาไพร ทนงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระชัย ศรีงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายประเวช บุรมณ์
ครู คศ.1

นางสาววาริน อนุญาหงษ์
ครู คศ.1