คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติศักดิ์ จำปา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดือน อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร ศรไชย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : นายเกรียงไกร ศรไชย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกวี อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาริกา อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระเลิศพร ธมฺมวโร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระชูศักดิ์ โชติวโร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ไพรสณฑ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกาศ เตยชันชะ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลัยวรรณ อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเนียน สุขวัญ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมาลย์ อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางถาวร เกษเพชร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ เกษเพชร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 061-2653958
อีเมล์ : krucenter15@gmail.com