คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดือน อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร ศรไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสาริกา อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระเลิศพร ธมฺมวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระชูศักดิ์ โชติวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ไพรสณฑ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกาศ เตยชันชะ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลัยวรรณ อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเนียน สุขวัญ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมาลย์ อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางถาวร เกษเพชร
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ