มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
รอข้อมูลผลการประเมิน
2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
รอข้อมูลผลการประเมิน
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
รอขัอมูลผลการประเมิน
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอข้อมูลผลการประเมิน
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
รอข้อมูลผลการประเมิน
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
รอข้อมูลผลการประเมิน