มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 81.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 โดยผลการประเมินการประเมินด้านการอ่าน พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบการอ่านในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.95  การประเมินด้านการเขียน พบว่านักเรียนมีผลการทดสอบการเขียนในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.54  การประเมินด้านการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘6.35 และการประเมินด้านการคิดคำนวณ พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินการคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.94  จะเห็นได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถจับประเด็นเนื้อหาที่อ่านได้และสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นได้  

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยพิจาณาจากผลการประเมินการอ่านคิด คิดวิเคราะห์และเขียนในปีการศึกษา 2564 ทั้งสองภาคเรียน ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีผลการประเมินในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.94 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 65
๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลงานจากการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักกระบวนการในการทำงานกลุ่ม การประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.51 ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๐

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนได้จัดไว้ ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๐  
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับ 2.5 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.05  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้ร้อยละ 65  ส่วนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นจากการทดสอบปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นจากการทดสอบปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซึ่งจากการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย จะเห็นได้ว่านักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีความสนใจในการที่เลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการให้ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ นักเรียนบางส่วนยังมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การทำอาหาร การทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๐