กลุ่มบริหารงประมาณ
กลุ่มบริหารงประมาณ
 -งานสารบรรณ 
     -งานการเงิน 
     -งานพัสดุ 
     -งานกิจกรรมสหกรณ์
ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในกลุ่มงาน จัดหาวิธีการพัฒนางานบุคคล เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริหารงานบุคคล
แก่สถานศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ 
และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในกลุ่มงานจัดหาวิธีการพัฒนางานงบประมาณเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริหารงานงบประมาณแก่สถานศึกษา ให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย