ภาพกิจกรรม
รางวัลระดับเขต กองเนตรนารี
โรงเรียนค้อวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 เหรียญทอง ประเภท เนตรนารีวิสามัญ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2560 ระเขตพื้นที่การศึกษา
ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2560,20:46   อ่าน 124 ครั้ง