โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
รางวัลระดับเขต กองเนตรนารี
โรงเรียนค้อวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 เหรียญทอง ประเภท เนตรนารีวิสามัญ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2560 ระเขตพื้นที่การศึกษา
ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2560,20:46   อ่าน 92 ครั้ง