โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนค้อวิทยาคม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐
 ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนค้อวิทยาคม
ครั้งที่ ๓  /๒๕๖๐
วัน จันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ  ห้องประชุมลีลาวดี  โรงเรียนค้อวิทยาคมโพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,13:54   อ่าน 100 ครั้ง