กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสรรชัย เฉนียนสายชล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0956657063
อีเมล์ : sanchai___@hotmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนค้อวิทยาคม อำเภอโพนสวรรค์ จังหวันครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น