ครูธุรการโรงเรียนค้อวิทยาคม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร อนุญาหงษ์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0883007789
อีเมล์ : subbhapornnang@gmail.com
ที่อยู่ :
144 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล